Regulamin korzystania ze strony Lubiegrac.plPostanowienia ogólne.1. Strona lubiegrac.pl(zwana dalej Stroną), wraz z jej treścią, grafikami, oprawą i koncepcją graficzną oraz koncepcją mechaniki Strony, jest własnością firmy W&W Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 262/304 zwanym dalej Administratorem.
2. Strona jest zorganizowaną platformą informatyczno-informacyjną, dostępną w sieci internet, bez ograniczeń podmiotowych, udostępniającą Użytkownikom treści i funkcjonalności według zawartego w treści lub funkcjonalności opisu, z zastrzeżeniem pkt 4. Treści i funkcjonalności obejmują zasoby własne Administratora, oraz inne zasoby sieci internet.
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, korzystająca z treści i funkcjonalności Strony w zakresie oznaczonym w pkt 2. Warunkiem korzystania ze Strony, jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.
4. Korzystając ze Strony, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje, uznając jego zapisy za wiążące.
5. Funkcjonalności, których użycie prowadzi do złożenia oświadczenia woli, w szczególności zawarcia umowy o świadczenie usług, dostępne są dla Użytkowników posiadających zdolność do czynności prawnych w zakresie wymaganym dla ważności danego oświadczenia.
6. Zabronionym jest kopiowanie i używanie (w tym w celach w celach komercyjnych), całości, lub jakiejkolwiek części Strony, bez pisemnej zgody Administratora, chyba że co innego wynika z treści umowy z Użytkownikiem lub zgody blankietowej Administratora.

Treści, zasoby i funkcjonalności7. Treści, zasoby i funkcjonalności Strony, mają charakter informacyjny, a treści prezentowane tworzone są według najlepszej wiedzy Administratora i autorów współpracujących.
8. Treści informacyjne, zawarte na Stronie nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa, zaproszeniem do negocjacji, składania ofert, ani innym oświadczeniem woli o charakterze komercyjnym, chyba, że co innego wynika z informacji i klauzul zawartych w ramach danych treści, lub stopce informacyjnej layoutu Strony.
9. Treści autopromocyjne, w szczególności zawierające zaproszenie do indywidualnego kontaktu, nawiązania współpracy, są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Administrator jest związany ofertą od chwili akceptacji przez Użytkownika istotnych warunków umowy, w tym ceny usługi, chyba że warunki umowy i cena wprost wynikają z treści autopromocyjnej. W takim wypadku, Administrator związany jest ofertą od chwili publikacji istotnych warunków umowy o świadczenie usługi i jej ceny.
10. Administrator dołoży staranności, aby w ramach funkcjonalności Strony, dających Użytkownikom możliwość zamieszczania na stronie treści, nie naruszały one prawa i dobrych obyczajów. Jednakże, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez w/w treści, tudzież Użytkowników je zamieszczających, prawa i dobrych obyczajów, w jakimkolwiek zakresie.
11. Administrator ma prawo do modyfikowania i usuwania wszelkich treści własnych, oraz pochodzących od Użytkowników, zwłaszcza, jeżeli te ostatnie naruszają prawo i dobre obyczaje.
12. Administratorowi przynależą autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści zamieszczanych przez Niego na stronie. Nie odnosi się to do treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach udostępnionych im funkcjonalności. Jednakże zabronionym jest użycie treści zamieszczonych przez Użytkownika, w sposób godzący w dobra osobiste Administratora, integralność Strony jako utworu w rozumieniu prawa.

Usługi, oferty handlowe i umowy13. Strona może zawierać oferty handlowe w rozumieniu prawa, którymi Administrator związany jest według zapisu w pkt 8.
14. Administrator w porozumieniu z podmiotami trzecimi, może zamieszczać na Stronie reklamy i oferty tych podmiotów, na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych. Administrator nie jest związany wynikającymi stąd ofertami, oraz nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług podmiotów trzecich.
15. Administrator, ma prawo zawiesić wykonanie umowy o świadczenie usług reklamowych, jeżeli treść oferty lub reklamy, narusza prawo lub dobre obyczaje, jest reklamą niedozwoloną w rozumieniu odnośnych przepisów, lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo wypełnienia znamion czynu nieuczciwej konkurencji. Administrator wezwie podmiot trzeci do wyjaśnień, w 48 godzin od zawieszenia wykonania sługi i przy braku odpowiedzi, niewyjaśnienia przyczyn naruszenia, lub braku zmiany spornej treści, wypowie umowę o świadczenie usług reklamowych. Po wyjaśnieniu kwestii domniemanych naruszeń, okres świadczenia usługi, będzie przedłużony o okres zawieszenia.
16. Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy z Użytkownikiem, jeżeli z danych przedłożonych przez Użytkownika, lub z innych źródeł, wynika oczywiście, że usługa ma na celu popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Użytkownik posługuje się danymi pozyskanymi nielegalnie, lub podaje dane oczywiście nieprawdziwe. Jednakże Administrator nie ma obowiązku weryfikacji danych pochodzących od Użytkownika. Punkt 26 stosuje się.
17. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz konsumentów, wykonywane są zgodnie z ustawą o sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, w szczególności, konsumentowi przysługuje 10-cio dniowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, z zastrzeżeniem punktów następnych.
18. Użytkownik, korzystając z oznaczonej funkcjonalności Strony, zawiera umowę o świadczenie określonej usługi (udziela zlecenia), w chwili przesłania do Administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego Strony, wiadomością e-mail, lub telefonicznie, oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, istotnymi warunkami umowy o świadczenie usług, w tym ceny, sposobu jej uiszczania i akceptuje je. Od tej chwili, Użytkownik jest związany umową, chyba że odstąpi od niej w 6 godzin od przesłania w/w oświadczenia. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, prawo do odstąpienia wynosi 10 dni, chyba że z charakteru usługi wynika, że Administrator podejmuje się jej wykonania niezwłocznie po zleceniu. W takim wypadku, odstąpienie od umowy możliwe jest do chwili rozpoczęcia wykonywania zlecenia.
19. Usług, z których treści i rodzaju, nie wynika, że wykonywane są natychmiastowo, Administrator podejmuje się wykonania w 12 godzin od udzielenia zlecenia.
Usługi polegające na odpłatnym udzielaniu dostępu do określonych zasobów Strony, Administrator wykonuje natychmiast i automatycznie po uzyskaniu informacji o uiszczeniu wynagrodzenia.
20. Za usługi świadczone przez Administratora, na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy lub zlecenia, Administrator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (Kodeks Cywilny), a wypadku gdy Użytkownik jest konsumentem, na zasadach określonych ustawą o sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego.
21. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowości w adresie e-mail, zapełnienie skrzynki i wszelkie inne zdarzenia powodujące nieaktywność lub wadliwość podanego przez Użytkownika adresu e-mail. Usługi, związane z koniecznością przekazania Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail określonych treści, uznaje się za wykonane z chwilą przesłania przez Administratora wiadomości na podany przez Użytkownika adres e-mail, niezależnie od wyniku transmisji danych, chyba że zakłócenie transmisji danych leży po stronie Administratora.
22. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora, wskazane w pkt 19, odnosi się także do sytuacji dysponowania adresem e-mail podanym przez Użytkownika przez osobę nieuprawnioną. Dostęp nieuprawnionych osób trzecich do adresu e-mail Użytkownika, w tym bezprawna ingerencja w otrzymane wiadomości, nie jest traktowana jako Siła Wyższa.
23. Ograniczenia odpowiedzialności Stron, terminy odstąpienia, wypowiedzenia, wykonania usługi i inne, nie mają zastosowania w wypadku zaistnienia Siły Wyższej. W szczególności, za Siłę wyższą uznaje się okoliczność obiektywnie niezależną od żadnej ze Stron, a wyłączającą lub utrudniającą ponad dopuszczalne normy, możność działania (np. awaria elektryczności niewywołana przez Stronę, powódź, wojna, stan wyjątkowy, faktyczne lub narzucone przez właściwe organy ograniczenia dostępu do sieci internet, prowadzeniu działalności, zniesienia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Strony).

Polityka prywatności24. Dane osobowe Użytkowników, pozyskane przez Administratora w jakikolwiek sposób, podlegają ochronie wynikającej z zapisów prawa polskiego.
   24a. Nasz portal przechowuje tylko dane potrzebne do logowania czyli login i adres email, date logowania, twoje komentarze i punkty.
   24b. Nasz portal częściowo współpracuje z partnerami zewnętrznymi, którzy mogą gromadzi twoje dane w celu analitycznych i dostowania reklam. W czasie pierwszej wizyty możesz odmówić zbierania tych danych.
25. Użytkownik, udostępniając Administratorowi swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dla celów wewnętrznych, a w wypadku, gdy treścią usługi, w ramach której udostępnia się dane, jest skojarzenie Użytkownika z innym wykonawcą lub podwykonawstwo, zgodna niniejsza obejmuje udostępnienie przedmiotowych danych, wybranemu przez Administratora podmiotowi, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania usługi.
26. Użytkownik świadomie udostępniający dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, podszywając się pod inną osobę fizyczną, prawną, lub jednostkę organizacyjną, odpowiada za wynikłe tak naruszenia dóbr osobistych, praw majątkowych i przepisów prawa karnego. Admionistrator nie odpowiada za w/w naruszenia, jako działający w dobrej wierze.
27. Użytkownik udostępniając dane w ramach i w związku ze świadczeniem usług na Jego rzecz przez Administratora, oświadcza, że jest osobą posiadająca zdolność do czynności prawnych, wystarczającą do zawarcia odpowiedniej umowy.
28. Użytkownik oświadcza, że podając i przekazując Administratorowi jakiekolwiek dane, pod jakimkolwiek tytułem, są one prawdziwe, oraz że ma prawo by nimi dysponować, nie są one przedmiotem czynu zabronionego, nie służą, ani nie służyły do jego popełnienia, oraz że nie naruszają praw osób trzecich w zakresie niedozwolonym.
29. Loginy i pseudonimy Użytkowników, nie mogą naruszać prawa ani dobrych obyczajów. W szczególności, login będący wprost, lub odnoszący się pośrednio, do słów powszechnie uznanych za obelżywe, powszechnych zjawisk o skojarzeniu pejoratywnym, politycznym, lub światopoglądowym, będą usuwane przez Administratora, bez odrębnego wezwania.
30. Dokonując rejestracji na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu wiadomości e-mail, na podany w trakcie rejestracji adres, zawierających w szczególności: newsletter Strony, treści autopromocyjne, oferty handlowe, oraz reklamy podmiotów związanych z Lubiegrac.pl umową o świadczenie usług reklamowych. Zgoda Użytkownika może być cofnięta w każdym czasie, poprzez pisemne oświadczenie, przesłane drogą e-mail, lub korespondencyjnie.
31. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje dane z strony po przez skasowanie konta lub kontakt z biurem obsługi klienta pod adresem [email protected]

Polityka prywatności - cookies32. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, przyjmuje do wiadomości zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz w/w, przez Administratora.
33. Poza definicjami z punktów powyższych, na potrzeby niniejszego regulaminu, ustala się że poprzez: - Cookies – rozumie się dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  • Cookies sesyjne: pliki o charakterystyce w/w, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia, bez wpływu i możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia dostępowego Użytkownika

  • Cookies trwałe: pliki przechowywane na urządzeniu dostępowym Użytkownika do momentu ich skasowania, jednakże nie stwarzających możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia dostępowego Użytkownika.


34. Administrator oświadcza, że Cookies są bezpieczne dla urządzeń dostępowych Użytkowników. W szczególności wykluczone jst przedostanie się wirusów lub innego niechcianego oprogramowania w tym oprogramowania złośliwego. Zadaniem cookies pozostaje jedynie: identyfikacja oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, celem automatycznej konfiguracji systemu i dostosowania mechanizmu Strony i pełnego wykorzystania jej funkcjonalności. Ponadto, Administrator może wykorzystać cookies w celach statystycznych i dla poprawy wydajności mechanizmów Strony. W wypadku Cookies zewnętrznych, mogą one być wykorzystywane w pełni anonimowo w celech statystycznych i analitycznych, w sprzężeniu z interaktywnymi narzędziami i funkcjami zewnętrznych podmiotów nimi administrującymi.
35. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
36. Zmiany ustawień, wyłączających lub ograniczających dostęp lików cookies, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. ( blokowania automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź ustalenie informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
37. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, na swoim urzadeniu dostępowym.

Punkty i nagrody38. Użytkownik może zdobywać punkty za aktywność na portalu którę są wewnętrzą walutą portalu i może je wymieniać na różnego rodzaju czynośći i promocje swojego profilu oraz bezpłatne nagrody promocyjne za które nie zostanie obciążony żadnymi kosztami. Wartość każdego produktu jest równa 0 zł ze względu na aspekt produktu promocjynjengo zgodnie z ustawą o podatkach.
39. Użytkownik nie może nadużywać żadnych mechanizmów wew. strony aby uzyzkskać punkty w spsób naruszających ich przeznaczenie. A przede wszystkim:
a) nie wolno pisać treści które nic nie wnoszą do dyskusji a służą tylko zdobyciu treści
b) nie wolno pisać postów które nie mają sensu i nie są związane z artykułem/treścią/grą na stronie
c) spamowanie profilu, komentarzy powtarzającą się wiadomością.
40. Za każdy próbe naruszenie struktury strony, przeznaczenie mechanizów, nie prawidłowy sposób naliczenia punktów i inne metody które moga budzić wątpliwości użytkownik może być zostać ukarany:
- utratą konta
- kasacją wszystkich punktów
- kasacja punktów zdobytych w nie właściwy sposób

Postanowienia końcowe
41. Administrator może dokonywać zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany skuteczne są względem Użytkowników od momentu umożliwienia in zapoznania się ze zmianami, tj. od chwili zamieszczenia zmian na Stronie.
42. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Copyright © lubiegrac.pl.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Lubiegrac.pl

reklama

redakcja

regulamin

rss

SocialMedia

Partners